Tudnivalók

Ki gyakorolja vallását?

Az a személy gyakorolja vallását, aki rendszeresen részt vesz a vasárnapi szentmiséken, él a szentségekkel, a közösségen kívül a családjában, vagy magánúton is naponta imádkozik, részt vesz az egyházközség pénzkiadásainak fedezésében, részt vesz az egyházközségi munkákban, a krisztusi elveknek megfelelően igyekszik élni, hite, gondolkodása megfelel az egyház tanításának, hitoktatásban részesül és gyermekei számára is ezt kéri.

A liturgia

A liturgia közösségi életünk csúcsa és forrása, Istennek az egész Egyházzal egységben végzett közös és nyilvános dicsérete. Ezen belül különösen jelent ős a szentmise, amelynek ünneplését maga Jézus hagyta meg követőinek. A liturgia közös imádság: Isten tisztelete és Jézus Krisztus, a Megváltó megvallása és segítségül hívása. Ez az imádság minden emberért szól: az Egyház vezetőiért, tagjaiért, a különvált keresztény testvéreinkért, azon vallások követőiért, akik nem hisznek Krisztusban, vagy azokért, akiknek nem adatott meg a hit Istenben; a világ vezetőiért és áldozataikért, minden szenvedő vagy szegény testvérünkért; minden jóakaratú emberért, ellenségeinkért, a bűnben élők megtéréséért. Valamennyiünk örök boldogságáért. Templomainkban szentmisét lehet kérni saját szándékunkra is (élőkért, holtakért, betegekért, céljaink eléréséért vagy évfordulók alkalmával) a fogadóórákon vagy a sekrestyében. A szentmisénél jelentősebb és hatékonyabb imádság nincs.

Keresztelés

A házastársak számára legnagyobb ajándék a gyermek, akit mi minden élet forrásának, Istennek köszönünk meg. Hitünk tanításából tudjuk, hogy Isten a keresztségben gyermekévé fogad bennünket, a mennyország örökösévé és a Szentlélek templomává tesz minket. A keresztség szentsége ún. beavató szentség, ami azt jelenti, hogy beiktatja a keresztség felvevőjét a természetfeletti életbe, és Krisztus Egyházának tagjává teszi. A többi szentség felvételének alapja is, mert nélküle más szentség nem vehető fel. A kisgyermekek a szülő kérésére és hitére lesznek megkeresztelve azzal a feltétellel, hogy vállalja gyermeke katolikus módon való nevelését. A felnőtteknél a saját hit és megtérés a keresztség indítéka. Felnőtt keresztelésre van lehetőség katekumenátus keretében. Jelentkezni a plébánián lehet.
Gyermekkeresztelés

Ha a mi egyházközségeink területén laknak a szülők, irodai szolgálat idején jelentkezzenek a plébánián! (Legalább egyik szülő jelenléte szükséges, nagyszülők, egyéb rokonok bejelentését csak információnak tekintjük.) Ha nem a mi területünkön laknak a szülők, a területileg illetékes plébániáról hozzanak magukkal keresztelési engedélyt.

Keresztszülő lehet minden megkeresztelt katolikus, aki elmúlt 18 éves. Ha a keresztszülő nem sóskúti, tárnoki, vagy pusztazámori, a lakóhelye szerinti plébániáról hozzon engedélyt a keresztszülőséghez.

Amennyiben a szülők a mi területünkön laknak, és máshol szeretnék kereszteltetni gyermeküket, úgy keresztelési engedélyt adunk.

Mindenki részesülhet a keresztségben, akinek a szülei vagy ő maga vállalják a katolikus nevelést és életet.

Amennyiben a szülők nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ilyen alkalommal kérni szoktuk, hogy legalább az ideit rendezzék. Ugyanígy a keresztszülőket is.

A keresztelőnek hivatalosan anyagi vonzata nincsen. De adományokat köszönettel elfogadunk a templom javára.

Elsőáldozás

Azon hittanosaink számára nyújtunk lehetőséget az els ő szentáldozásra, akik legalább 2 évet jártak hittanra. Az elsőáldozás alsó korhatára a 3. osztály. Felnőttek esetében hittanulás (és hitgyakorlás) után, egyéni megbeszélés szerint.

Bérmálás

Plébániáinkon 3 évenként van lehetőség a bérmálkozásra, amikor összejön egy bizonyos számú felkészült jelentkező a hatodikos, hetedikes, nyolcadikos általános iskolások közül. De idősebbek is jelentkezhetnek. Itt is szükséges a folytonos hittanulás és vallásgyakorlás.

Ki lehet keresztszülő, bérmaszülő?

Keresztszülő csak az lehet, aki maga is meg van keresztelve katolikus módon, és vállalja keresztgyermeke katolikus nevelésének támogatását, és maga is vallásának elvárásai szerint él. Protestáns keresztény keresztelési tanú lehet.

Bérmaszülőnek magának is megbérmáltnak kell lennie, és ha házasságban él, az katolikus templomban megkötött házasság legyen, vallásos katolikus életet éljen, gyermekeit pedig hitoktatásban részesítse. (Lásd: Egyházi Törvénykönyv Keresztszülőkre vonatkozó paragrafusok: 872. kán. – 874. kán. Bérmaszülőkre vonatkozó paragrafusok: 892. kán. – 893. kán.)

Amennyiben ezekre a megtisztelő feladatokra kérnek fel valakit más településre, és igazolásért jön hozzánk, kérjük, hozza magával a legutóbb befizetett egyházközségi hozzájárulásról szóló igazolást is.

Hitoktatás

Minden gyermek érzékeny a természetfelettire és a közösségben megélt szeretetre, ezért a hitre nevelés kicsi korától kezdve fontos. Ez elsősorban a szülők kötelessége, hiszen a gyermek keresztelésénél erre tettek ígéretet. Az iskolai hitoktatás keretében lehetőség van a szülőknek katolikus hit és erkölcs oktatásra jelentkezni. Sóskúton és Pusztazámoron Gyorgyovich Mónika, Tárnokon Takácsné Kádas Tímea végzi a hittanári szolgálatot az általános iskolákban.

Szentgyónás

A szentgyónás elvégzésére szentmisék előtt van lehetőség. Lelki beszélgetés (lelki vezetés) igény szerint lehetséges a Plébános atyával egyeztetve.

Betegek lelki gondozása

Beteg van a háznál? Gondolt-e arra, hogy a beteg ember lelke is gyógyulást igényel? A Jóisten betegségében is megerősíti az embert. A lelkipásztor szívesen felkeresik a betegeket, amennyiben nem tudnak kimozdulni otthonukból, és gyóntatást és áldoztatást kérnek. Amennyiben nincs szükség mindenkor a gyónásra, a lelkipásztori kisegítő keresi fel a betegeket áldoztatás végett.

Kórházba kerülés esetén: Minden kórházhoz tartozik katolikus lelkipásztor. Vagy hirdetőtáblán jelzi a kórház, vagy érdeklődni kell a kórház személyzeténél.

Itthon levő beteghez sürgős esetben (betegek kenete) soron kívül hívhatják az atyát a plébánia telefonszámain.

Katolikus házasság

Az életre szóló házasság két felnőtt ember (férfi és nő) legnagyobb története. Hogy hogyan írják ezt a történetet (Istennel vagy Isten nélkül), a két szereplőn múlik.

A sóskúti plébánián minden tavasszal szentségi házasságra felkészítő tanfolyam indul, ezt a Plébános atya jóelőre hirdeti a szentmiséken.

Esküvőre jelentkezni legalább 5 hónappal korábban szükséges az időpont-egyeztetés és a jegyesekkel történő felkészítő beszélgetések miatt. Esküvő előtt 3 hónappal kell beszerezni a frissen keltezett keresztlevelet azoknak, akiket nem az esküvő helyének plébániáján kereszteltek. Amennyiben a jegyesek közül egyik sem a helyi plébánia területén lakik, a tényleges lakóhely szerinti plébániától kell kérni házassági elbocsátót.

A tanúk részére az ő lakóhelyük szerinti plébániáról kell igazolást hozni, hogy az egyházi esküvőnél vállalhatják ezt a tisztséget.

Nem feltétele a házasságkötésnek, hogy mindkét fél római katolikus legyen. A keresztség – kellő felkészülés után – pótolható.

Temetés

Bármennyire is fájdalmas a szeretteinktől való búcsúzás, tudnunk kell, hogy ez csak ideiglenes. Hisszük, hogy az örök boldogságban újra találkozunk velük. Ám az örökké élő lelket hordozó testnek a végtisztességet keresztényi kötelességünk méltó módon megadni. Ilyenkor a gyászunk mellett még a sok intézni való is nyomaszt bennünket.

A teendők megbeszélése miatt keressék meg a szabadon választható temetkezési vállalkozást. Ott egyeztetnek a temetés időpontját tekintve a plébániával. De a plébánia személyesen  is elérhető a fogadóórák időpontjaiban a gyászolók számára.

A katolikus temetés alkalmával az egyház imádkozik a gyászolókkal együtt az elhunyt üdvösségéért, beszenteli a halottat és a feltámadásba vetett hit erejével vigasztalja az itt maradottakat.

A tárnoki temető új üzemeltetője 2011. január 1-től: Gábriel Könnye Temetkezési Kft.

Anyagi támogatás

A mi templomainkat is, mint minden plébániatemplomot, a hívő közösségek tartják fenn. Az imádkozni vágyó emberek találnak templomainkban alkalmas és csendes helyet az egyéni elmélyülésre vagy közösségi együttimádkozásra, hiszen ez a „ház” elsősorban az imádság háza. És a mienk. Tehát a fenntartás gondja is a mienk. Magunknak építjük, és magunknak tartjuk fenn.

Önkéntes egyházi hozzájárulás (régi nevén egyházi adó) – saját egyházközségünk támogatása:

Egyházközségeinket és templomainkat a templomok területéhez tartozó hívek közössége tartja fenn adományaival. A püspöki útmutatás értelmében az évi egyházi hozzájárulás mértéke a család (beleértve minden jövedelemhez vagy nyugdíjhoz jutó családtagot) összes évi jövedelmének 0,5%-a.
Tárnokon és Tárnokligeten az egyháztanács döntése értelmében az egyházközségi hozzájárulás ajánlott mértéke 2020-tól 8000.- Ft kereső személyenként évente, Sóskúton és Pusztazámoron 6000.- Ft, amelyet a plébániákon vagy a templomokban kihelyezett csekkek útján vagy személyesen lehet befizetni. (Az egyházi hozzájárulást részletekben is ki lehet egyenlíteni.)
Lehetőség van közvetlen banki átutalásra is, lásd a bankszámlaszámok menüt.

Mindenkinek köszönjük a támogatását!

Személyi jövedelemadó 1-1 százaléka:

Személyi jövedelemadónk egyik 1%-áról rendelkezhetünk a Magyar Katolikus Egyház javára.  (Nem a saját egyházközségünkhöz kerül.)

Technikai száma: 0011.

A másik 1%-ot rendelhetjük katolikus közhasznú alapítványok számára.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Tárnokon működik egy közhasznú alapívány. Neve: Alapítvány a Tárnoki Öregtemető Megmentésére.

Adószáma: 11742111-20054324.